Exhibition areas

Frigoriferi Milanesi
Palazzo del Ghiaccio
Frigoriferi Milanesi
Frigoriferi Milanesi